https://cdn.streace.io/logo/Cammodels.nl-logo.png
https://cdn.streace.io/logo/Cammodels.nl-logo.png

Algemene voorwaarden

Op het bezoek en gebruik van deze Website en overige door ons aangeboden dienst en zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Bestudeer deze algemene voorwaarden aandachtig voor u de Website bezoekt en/of gebruik maakt van onze diensten.

Zijn er één of meerdere punten in onze algemene voorwaarden waarin u zich niet kunt vinden of ondervindt u hinder bij het lezen van deze algemene voorwaarden breek dan het bezoek aan deze Website direct af.

Dit of toekomstig bezoek aan deze Website en/of het gebruik van onze diensten impliceert dat u deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

 • 1. Definities

  • Sirius Media B.V.: De besloten vennootschap; gevestigd en kantoorhoudende aan De Boelelaan 7 - 4e etage, 1083 HJ Amsterdam, www.siriusmediabv.nl, Tel. +31(0)207051300, ingeschreven in het Handelsregister onder Kamer van Koophandel nummer 50227505, btw-identificatienummer NL822629847B01, verder te beschouwen exploitant, eigenaar en beheerder van deze Website.

  • Account: Het door de Gebruiker aangemaakte account, waarmee de Gebruiker toegang verkrijgt tot de Member database;

  • Website: een medium voor het weergeven van informatie via het Internet.

  • Gebruiker: De persoon die deze Website bezoekt en/of via zijn Account gebruik maakt van de door Sirius Media B.V. geleverde diensten of producten, waaronder de Member database, ook aangeduid met 'u' of 'uw'.

  • Member database: Dat deel van de Website die de Gebruiker tegen betaling en via zijn Account kan bezoeken. Dit deel is afgeschermd tegen publiek bezoek en uitsluitend bestemd voor betalende Gebruikers of specifiek door Sirius Media B.V. aangewezen Gebruikers.

  • Performer content: alle informatie die door Gebruikers via de Website toegankelijk wordt gemaakt waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: reacties, likes, foto's, video's en handelingen voor de camera via bijvoorbeeld een computer;

  • Berichten: de digitale, afgeschermde communicatie die de Gebruiker met andere gebruikers van de Website kan uitwisselen indien deze volledige toegang tot de Member database heeft en welke voor de Gebruiker in zijn Account zichtbaar zijn.

  • IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom, zoals auteursrechten, merkrechten, databankrechten en naburige rechten, en daarmee verwante rechten zoals knowhow en zogenaamde eenlijnsprestaties.

  • Credit: de virtuele waarde-eenheid binnen de Member database, welke de Gebruiker in overeenstemming met de bepalingen van artikel 5 verkrijgt, en welke Credits de Gebruiker kan gebruiken om volledige toegang tot de Member database te krijgen en zodoende, onder meer, Berichten te sturen en Performer content te bekijken.

 • 2. Reikwijdte en aard van deze voorwaarden

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen Sirius Media B.V. en Gebruiker.

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van een website of dienst van Sirius Media B.V..

  • Volgorde van toepasselijkheid: deze algemene voorwaarden, tenzij de wet of Europese voorschriften, voor zover deze nog niet zijn opgenomen in de lokale wetgeving, dwingend van toepassing zijn.

  • Ingeval bepalingen van deze voorwaarden mogelijk nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen van kracht en wordt de betreffende bepaling omgezet in een geldige bepaling die de oorspronkelijke bedoeling zo dicht mogelijk benadert.

 • 3. De Website

  • Deze Website heeft als doel het ondersteunen van het gebruik en de betaling van de diensten die via de Member database aangeboden worden door Sirius Media B.V. via deze Website, waarvoor de Gebruiker een Account aan kan maken. Na het aanmaken van dit Account kan de Gebruiker Performer content (voor eigen risico) publiceren en Berichten uitwisselen met overige gebruikers.

  • Het hoofddoel van de Website is het in contact brengen van de Gebruiker met overige gebruikers, die vervolgens via de Member database met elkaar kunnen communiceren. Het doel van de Website omvat niet het tot stand brengen van contact in levende lijve tussen de Gebruiker en overige gebruikers van de Website, het is Gebruiker niet verboden dergelijke afspraken met andere gebruikers te maken. Sirius Media B.V. garandeert hoe dan ook op geen enkele wijze dat een dergelijk contact via de Website daadwerkelijk tot stand kan worden gebracht.

  • Gebruik van de Website en diensten die aangeboden worden via de Website staat open voor iedere persoon die de minimale leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Indien u de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, bezwaar maakt tegen de inhoud van deze Website en/of de Gebruiker van de aangeboden Website of diensten zich in een geografisch gebied bevindt waar de toegang tot de Website of gebruik van aangeboden diensten is verboden breek dan het bezoek aan deze website direct af.

  • De Gebruiker kan een Account aanmaken door het registratieproces volledig te doorlopen. Bij het doorlopen van het registratieproces dient de Gebruiker actuele en volledige informatie over zichzelf te verschaffen.

  • Het is Gebruiker niet toegestaan om een Account aan te maken voor anderen, deze over te dragen en/of anderen gebruik te laten maken van het Account, dan wel een fictief Account aan te maken. Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van de Gebruiker niet meer correct of volledig zijn, dient de Gebruiker zijn gegevens zodanig aan te passen dat deze weer actueel zijn. Indien de Gebruiker onjuiste of onvolledige informatie over zichzelf verschaft en wanneer Sirius Media B.V. vaststelt dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, kan Sirius Media B.V. het Account beëindigen of opschorten. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat zij verantwoordelijk en, in voorkomend geval, aansprakelijk is voor handelingen die worden verricht door middel van het gebruik van zijn/haar Account, ook als deze handelen feitelijk door een derde worden verricht.

  • Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord van zijn Account. Alleen de Gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van het account door derden, ongeacht de wijze waarop deze toegang tot het account verkregen is. Bij vermoeden van misbruik van het account zal Gebruiker Sirius Media B.V. direct op de hoogte brengen.

  • Sirius Media B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of oneigenlijke gebruik van het Account.

  • Zichzelf op ongeautoriseerde wijze toegang verschaffen tot deze Website en/of de Member database is strafbaar. Bij vermoedens van misbruik zal Sirius Media B.V. direct aangifte doen.

  • Sirius Media B.V. spant zich naar beste kunnen in om de Website zorgvuldig en op professionele wijze beschikbaar te stellen. De Website wordt te allen tijde beschikbaar gesteld op basis van een inspanningsverplichting. Gebruiker aanvaardt dat de Website alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevat zoals deze die aantreft binnen de Website op het moment van gebruik (op “as is” basis). Sirius Media B.V. sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard ten aanzien van de Website dan ook nadrukkelijk uit.

  • Sirius Media B.V. is te allen tijde gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden tegenover de Gebruiker, (de inhoud van) de Website aan te passen en/of (tijdelijk) te beëindigen en om, zonder voorafgaande aankondiging, onderhoud ten aanzien van de Website te verrichten.

  • De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Website.

 • 4. Performer Content en gebruik van de Website

  • De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat Performer Content die hij ter beschikking stelt via de Website gebruikt kan worden door Gebruikers. De Gebruiker erkent dat Sirius Media B.V. geen invloed heeft op de naleving van deze algemene voorwaarden door andere Gebruikers is voor die naleving niet verantwoordelijk en is evenmin aansprakelijk voor eventuele uit de niet-naleving door andere Gebruikers voortvloeiende schade.

  • Gedurende het bezoek aan de Website en/of gebruik van de diensten, worden de content en de gebruikersinformatie gelogd. Deze informatie is nodig voor het goed laten functioneren / optimaliseren / voor het verbeteren van Sirius Media B.V. en/of andere diensten van Sirius Media B.V.. Deze informatie kan ook gebruikt worden om errors, overtredingen van deze algemene voorwaarden, wettelijke bepalingen of andere zaken die Sirius Media B.V. noodzakelijk acht te achterhalen.

  • Het is u niet toegestaan eigen Performer Content en Berichten te plaatsen:

   1. die discriminerend is ter zake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of op andere wijze kwetsend of ongepast wordt bevonden;
   2. die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
   3. die leidt tot of het gevolg is van mensenhandel, uitbuiting of misbruik van anderen, waaronder prostitutie;
   4. die in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar prostitutie;
   5. waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
   6. waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
   7. die op onwaarheden is gebaseerd en/of misleidend is;
   8. die virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van Sirius Media B.V. te omzeilen;
   9. die een onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van de Website legt of de functionaliteiten van de Website belemmeren;
   10. die bestaat uit het aannemen van een valse identiteit en/of het onterecht suggereren dat u bij Sirius Media B.V. betrokken bent;
   11. waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;
   12. die in strijd is met deze algemene voorwaarden, de Privacy Statement of enige geldende wet- en/of regelgeving;
   13. die inbreuk maakt op de rechten van Sirius Media B.V. en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot IE-rechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
   14. die op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is; of
   15. die de belangen en goede naam van Sirius Media B.V. kan schaden.

   Gebruikers kunnen dergelijke Performer Content of Berichten melden via de “Abuse button” of via de contactgegevens die hieronder staan vermeld.

  • Indien u van mening bent dat bepaalde Performer Content inbreuk maakt op uw (IE-) rechten, de rechten van Sirius Media B.V. en/of een derde, op deze algemene voorwaarden, of op andere wijze onrechtmatig is, zal u dit onverwijld aan Sirius Media B.V. melden, zoals omschreven in artikel 9.

  • Bij overtreding van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, handelingen die in strijd zijn met de wet en/of bij fraude wordt het Account met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing vooraf geblokkeerd en het lidmaatschap per omgaande beëindigd. Hierbij komt het aangekochte saldo direct en onherroepelijk te vervallen. De kosten die gepaard gaan met het opsporen van het misbruik of fraude worden verhaald op de Gebruiker. Dit laat het recht van Sirius Media B.V. om alle geleden schade en gemaakte (buiten)gerechterlijke kosten op Gebruiker te verhalen onverlet.

 • 5. Credits

  • Om volledige toegang te krijgen tot de Member database, waar onder meer onder wordt begrepen het kunnen versturen en ontvangen van Berichten en het plaatsen van Performer content, dient de Gebruiker in het bezit te zijn van Credits. De Gebruiker kan Credits kopen via de Member database. De prijzen van deze Credits zijn weergegeven op de Website en kunnen door Sirius Media B.V. op ieder moment worden aangepast. De betaling van de Credits dient de Gebruiker direct, door middel van bank overboeking of telefonische betaling te voldoen. De weergegeven tarieven zijn altijd inclusief BTW en overige heffingen van overheidswege.

  • De gegevens van Sirius Media B.V. zijn beslissend voor de vaststelling van de totaal door Gebruiker verschuldigde bedragen voor het aanschaffen van het opgegeven aantal Credits, tenzij de Gebruiker gemotiveerd aan kan tonen dat deze gegevens onjuist zijn.

  • Het aantal Credits dat de Gebruiker in bezit heeft is weergegeven in het Account.

  • Indien de Credits van Gebruiker gedurende het gebruik van de Member database opraken, dient de Gebruiker nieuwe Credits aan te schaffen alvorens hij volledig gebruik kan maken van de Member database.

  • Credits die gedurende een (technische) storing zijdens de Gebruiker zijn uitgegeven, worden in beginsel niet gerestitueerd. In geval van een (technische) storing bij Sirius Media B.V., kan de Gebruiker een schriftelijk verzoek doen om restitutie van Credits die als gevolg van die storing zijn uitgegeven. Restitutie zal in een dergelijk geval niet op onredelijke gronden worden onthouden.

  • De Gebruiker stemt ermee in dat de overeenkomst tot het leveren van Credits door Sirius Media B.V. direct na betaling door de Gebruiker wordt nagekomen, zijnde binnen de in artikel 6:230o Burgerlijk Wetboek bedoelde termijn. De Gebruiker verklaart tevens, in overeenstemming met artikel 6:230p Burgerlijk Wetboek, afstand te doen van zijn recht tot ontbinding van de overeenkomst tot aanschaf van Credits, zodra deze Credits door Sirius Media B.V. zijn geleverd. Credits zijn dan ook niet inwisselbaar voor geld.

 • 6. Aansprakelijkheid

  • Sirius Media B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van de Website, het Account, de Member Database, de Performer Content, Berichten of andere diensten van Sirius Media B.V. of betrokken vennootschappen, behalve voor zover deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Sirius Media B.V..

  • The Gebruiker erkent en accepteert dat Sirius Media B.V. geen invloed kan uitoefenen over de Accounts, Berichten, Performer Content of handelingen van andere Gebruikers, zoals handelingen die volgen op het initiële contact via de Website, anders dan dat Sirius Media B.V. zulke Accounts, Berichten of Performer Content achteraf kan schorsen of verwijderen.

  • Voor zover Sirius Media B.V. jegens een (voormalig) Gebruiker aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat deze Gebruiker aan Sirius Media B.V. heeft betaald in verband met de Website, Member Database, Credits, Berichten, Performer Content of andere diensten van Sirius Media B.V..

  • De Gebruiker vrijwaart Sirius Media B.V. tegen claims, aansprakelijkheden, (gerechtelijke) procedures en daarmee verband houdende kosten, die voortvloeien uit of verband houden met overtreding van deze algemene voorwaarden door de Gebruiker.

 • 7. Privacy

  • Sirius Media B.V. besteedt de grootste zorg aan de bescherming van persoonsgegevens van Gebruikers. Voor extra informatie verwijzen wij u naar de privacy statement op deze Website.

  • Gebruik van deze Website betekent dat u akkoord gaat met en, zo nodig, toestemming geeft voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in het privacy statement.

  • Sirius Media B.V. is niet verantwoordelijk voor (de verwerking van) persoonsgegevens die Gebruiker via de Website aan derden verschaffen.

 • 8. Contact

  • In het geval van vragen, opmerkingen of klachten verzoeken wij u om een e-mail te sturen naar info@siriusmediabv.nl. Wij doen ons best om binnen 10 dagen op uw e-mail te reageren.

  • Wij verzoeken u vriendelijke om eventuele opmerkingen of klachten te onderbouwen met de relevante stukken, alsmede om uw contactgegevens te vermelden.

 • 9. IE-rechten

  • De IE-rechten die verband houden met de Website, waaronder de toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, template van het Account, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, met uitzondering van de Performer content en Berichten, berusten uitsluitend bij Sirius Media B.V. en/of haar licentiegever(s). Niets in deze algemene voorwaarden strekt ter overdracht van enig IE-recht.

  • De Gebruiker behoudt de IE-rechten met betrekking tot de Performer content en Berichten. De Gebruiker verleent met het plaatsen van Performer content en Berichten automatisch aan Sirius Media B.V. een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om deze Performer content en Berichten te gebruiken (waaronder openbaar te maken en te verveelvoudigen) voor zover dit in het kader van het aanbieden van de Website vereist is.

  • Het is Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om materialen waarop IE-rechten van Sirius Media B.V. rusten te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, daarop reverse engineering toe te passen, openbaar te maken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze algemene voorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Sirius Media B.V. daar toestemming voor heeft gegeven.

 • 10. Varia

  • Op deze algemene voorwaarden en het gebruik van de Website is Nederlands recht van toepassing.

  • Alle geschillen over, voortvloeiend uit of ontstaan in verband met deze algemene voorwaarden en het gebruik van de Website zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.